Zhengjie Li


School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University
No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China
Email: 244695486@qq.com or lzj244695486@stu.xjtu.edu.cn

EDUCATION: 
      2018-present: Xi’an Jiaotong University Xi’an, P. R. China
Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace
      2014-2018: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
B.E.in Engineering Mechanics and Engineering, School of Aerospace

AWARDS & HONORS:
     2015~2016 Si-Yuan Scholarship of Xi’an Jiaotong University
     2014~2015 Si-Yuan Scholarship of Xi’an Jiaotong University