Ruijie Lin

 

School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University 

No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China 

Email: lrj7827387@stu.xjtu.edu.cn 

EDUCATION:

2013-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China Major in Engineering Mechanics, School of Aerospace