Ruijie Lin

School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University
No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China
Email: lrj7827387@stu.xjtu.edu.cn


EDUCATION:
      2013-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
  Major in Engeering Mechanics, School of Aerospace