Lingzhi Han


School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University
No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China
Email: hanlingzhi2345@stu.xjtu.edu.cn

EDUCATION: 
      2018-present: Xi’an Jiaotong University Xi’an, P. R. China
Master Candidate in Aerospace Engineering, School of Aerospace
      2013-2017: Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan, P. R. China
B.E.in Mechatronic Engineering, School of Mechanical Engineering, School of Aerospace