Xueyu Yanhan

School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University

No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China

Email: a1916416969@stu.xjtu.edu.cn

 

EDUCATION:

2016-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China Major in Engineering Mechanics, School of Aerospace