Zishun LIU

Z.S. Liu Group

Zishun LIU - Z.S. Liu  Group

Research Group

  

Post-Doctors:

 

 

 

Ni Zhang

Email: nizhang961228@xjtu.edu.cn

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Assistant:

 

 

 

 

Rong Huang

Email: ronghuang_xjtu@sina.com

 

 

 

 

 

 

 

PhD Students:

  

 

Yuhao He

Email: horse.1990513@stu.xjtu.edu.cn 

 

Jianying Hu

Email: yinger08@stu.xjtu.edu.cn 

Jincheng Lei  

Email: leijc825@qq.com

 

 

 

 

Yunxin Li

Email: liyunxinrrr@sina.com

 

Ruoxuan Liu

Email: liuruoxuan@stu.xjtu.edu.cn

Yang Liu

Email: 1298279263@qq.com

 

 

 

 

 

 

Yun Teng

Email: 2583877213@qq.com

 

Longfei Wang

Email: wlfpal@163.com

 

Ying Wang

Email: ying.wang.1@qq.com

 

 

 

 
   

 

Shuai Xu

Email: xushuai9776@stu.xjtu.edu.cn

 

 

 

 

     

 


Master Students:

 

Xiangyu Du

Email: 1478419565@qq.com

 

 

Ziqian Li

Email: liziqianss@vip.qq.com 

 

  

Zhouzhou Pan

Email: 1920248308@qq.com

 

 

 

 

 

 

Giftson Sudhaker

Email: giftson4u@gmail.com

 

 

Yuran Wang

Email: black_gundam@163.com

 

 

Shoujing Zheng

Email: zsjaa123@stu.xjtu.edu.cn

 

     

 


Undergraduates:

 

 

 

Ruijie Lin

Email: lrj7827387@stu.xjtu.edu.cn

 

Yu Zhou

Email: 2655792374@qq.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Alumni:

 

 

 Zhiwei Ding

Email: 1036804214@qq.com

 

Xiuxiu Guo

Email:xiuxiu28156@163.com

Linchun He

Email:helch008@163.com

 

 

 

 

 

 William Toh

Email: wtoh1@e.ntu.edu.sg 

 

 

Zhengzhi Yang

Email: yang77113@gmail.com

 

Jing Jie Yeo

Email: jyeo1@e.ntu.edu.sg

 

 

 

 

 

 

Yang Zhang

Email: g0800974@nus.edu.sg  

 

   

Welcome to our website, you are the Counterth visitor
返回顶部