Shoujing Zheng

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email: zsjaa123@stu.xjtu.edu.cn

EDUCATION: 

    2016-present Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China

 Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace

    2012-2016  Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China

 B. E. in Aircraft Design and Engineering, School of  Aerospace